Uudised

Endise Oru valla, Risti valla ja Taebla valla baasil moodustus 27.10.2013 uus haldusüksus -Lääne-Nigula vald.
01.01.2014 moodustus Lääne-Nigula Vallavalitsus (endised Taebla Vallavalitsus, Oru Vallavalitsus, Risti Vallavalitsus). Uus registrikood 75038598.

Aadress: Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, 90801 Läänemaa.

e-post: vv@laanenigula.ee, telefon 47 20 300, valla koduleht www.laanenigula.ee


Lääne-Nigula Vallavalitsuse Risti teeninduskeskus
Tallinna mnt 4, Risti alevik, Lääne-Nigula vald, 90901 Lääne maakond
Telefon 47 35 050

Abivallasekretär Heli Randes
E-post: heli.randes(ät)laanenigula.ee

Lääne-Nigula Vallavalitsuse Oru teeninduskeskus
Linnamäe, Lääne-Nigula vald, 91001 Lääne maakond
Telefon 5646 9191

Kultuuri-, hariduse ja sotsiaal-hoolekande osakonna juhataja Varje Paaliste
E-post: varje.paaliste(ät)laanenigula.ee


Vallavalitsus ja teeninduskeskused on avatud:

E, T, N 08.00 - 16.30

K 08.00 - 17.00

R 08.00 - 14.00

Arvelduskontod
IBAN: EE021010602005778000 SEB Pank
IBAN: EE622200221043583266 Swedbank


****************************************

Lääne-Nigula Vallavolikogu 12.12.2013 istungil valiti
Lääne-Nigula vallavanemaks Mikk Lõhmus
kontaktid - telefon 51 19343, e-post mikk.lohmus@ttu.ee


Lääne-Nigula Vallavalitsus kinnitati 5-liikmelisena

vallavanem Mikk Lõhmus;
vallavalitsuse liige Leili Mutso;
vallavalitsuse liige Luule Varik;
vallavalitsuse liige Varje Paaliste;
vallavalitsuse liige Rein Kaljuvee.


*************************************

Lääne-Nigula valla vapi ja lipu konkurss

Oru, Risti ja Taebla valla ühine sümboolika komisjon kuulutab välja konkursi leidmaks uuele, eelnimetatud valdade ühinemisel tekkivale Lääne-Nigula vallale lipp ja vapp.
Konkursile tööde esitamise lõpptähtaeg on 31.10.2013 kell 17.00.

Info tööpäevadel: 4720310; 53825401

Konkursi tingimuste kord on allalaetav siit:

https://taebla.kovtp.ee/et/c/document_library/get_file?uuid=e8ed65b1-c230-4701-8bbe-f281b6018407&groupId=969188

*********************************************

Vallavolikogu valimine

20. oktoobril 2013.a toimub kohalike omavalitsuste volikogude valimine.
Lääne-Nigula vallavolikogu valimiseks asub 4 jaoskonnakomisjoni:
1) valimisjaoskond nr 1 (piiridesse kuuluvad Taebla alevik, Kadarpiku küla, Koela küla, Kedre küla, Leediküla küla, Nigula küla, Tagavere küla, Turvalepa küla, Väänla küla, Võntküla küla, Pälli küla, Kirimäe küla ja Nihka küla), asukohaga Haapsalu mnt 6, Taebla (Taebla Kultuuri- ja spordikompleks)
Jaoskonna kontakttelefon : 5884 5378

2) valimisjaoskond nr 2 (piiridesse kuuluvad Palivere alevik, Allikmaa küla, Vidruka küla ja Luigu küla), asukohaga Raba tn 2, Palivere (Palivere Külaraamatukogu)
Jaoskonna kontakttelefon: 5884 5379

3) valimisjaoskond nr 3 (piiridesse kuuluvad Jaakna küla, Kuijõe küla, Piirsalu küla, Risti alevik, Rõuma küla) asukohaga Tallinna mnt 4, Risti alevik, Risti vald (Risti vallamajas)
Jaoskonna kontakttelefon: 5884 5380

4) valimisjaoskond nr 4 (piiridesse kuuluvad Auaste küla, Ingküla küla, Jalukse küla, Keedika küla, Kärbla küla, Linnamäe küla, Niibi küla, Oru küla, Mõisaküla küla, Salajõe küla, Saunja küla, Seljaküla küla, Soolu küla, Uugla küla, Vedra küla) asukohaga Linnamäe küla, Oru vald (Oru vallamaja).
Jaoskonna kontakttelefon: 5884 5381

10. oktoober - 13. oktoober toimub eelhääletamine maakonna valimiskomisjoni määratud jaoskonnas. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

Elektrooniliselt saab hääletada Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel https://www.valimised.ee ööpäevaringselt alates 10. oktoober kell 9.00 kuni 16. oktoober kell 18.00.

14. oktoober kuni 16. oktoober toimub eelhääletamine kell 12.00 kuni 20.00 kõikides valimisjaoskondades. Samal ajal toimub valimisjaoskondades nr 1, 3 ja 4 ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas.

20. oktoober - valimispäev. Hääletamine toimub kell 9.00 kuni 20.00. Toimub ka kodus hääletamine. Kodus hääletamiseks esitab valija elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kuni valimispäeva kella 14.00-ni kirjaliku taotluse, mille jaoskonnakomisjon registreerib. Valija võib esitada kodus hääletamise taotluse ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 14.00-ni. Jaoskonnakomisjon registreerib taotluse.


*************************************Lugupeetud mälestiste omanikud, valdajad!

Kohe-kohe on saabumas riigieelarvest mälestise hooldamiseks toetuse taotlemise
tähtaeg- 30. september.
Tänaseks on Läänemaalt laekunud üsna vähe taotlusi, seetõttu tuletan meelde, et
jõuaksite veel hädavajalikud tööd läbi mõelda ja kalkuleerida.
NB! Seoses taotlemise korra muutumise ei arvestata varasemalt esitatud
taotlusi- tuleb vormistada uus. Korraga saab tutvuda
https://www.riigiteataja.ee/akt/111052011012?leiaKehtiv
Lisan ka taotluse vormi. See on leitav ka meie kodulehelt www.muinas.ee – teenused – omanikule – blanketid ja vormid – toetuste taotlemine.
Taotluse võib esitada nii paberil kui elektrooniliselt, kindlasti peab olema
lisatud kalkulatsioon.
Võimalike täpsustavate küsimuste korral helistage või kirjutage.

Lugupidamisega
Kalli Pets

Muinsuskaitseameti
Läänemaa vaneminspektor
508 4363

*******************************************************

Teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ II eskiisi tutvustamine

Harju, Lääne ja Pärnu maavanemad viivad läbi teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ ja selle strateegilise keskkonnamõju hindamise (KSH) koostamist. Teemaplaneeringu eesmärgiks on Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine, viimaks olemasolev Harku-Lihula-Sindi 110 kV õhuliini trass vastavusse 330 kV pingeklassiga õhuliini trassi nõuetele. Olemasolev 110 kV elektriliin demonteeritakse ning asemele rajatakse uus 330/110 kV liin, millest tulenevalt laieneb liini kaitsevöönd 50 meetrilt 80 meetrile.

Lääne maakonnas kulgeb liin läbi Risti, Kullamaa, Martna ja Lihula valdade. Lõikudes, kus elektriliin kavandatakse uude asukohta, valitakse trassi koridori asukoht variantide võrdluse teel. Tänaseks on käesoleva aasta märtsis tutvustatud I eskiisi parandatud ja täiendatud ning valminud on planeeringu II eskiis.

Teemaplaneeringu II eskiisiga on võimalik tutvuda alates 17.09. planeeringu veebilehel http://elering.ee/harku-lihula-sindi/. Samal aadressil on võimalik esitada teemaplaneeringule ettepanekuid ja vastuväiteid.
Teemaplaneeringu II eskiisi avalikud arutelud toimuvad:
• Martna ja Kullamaa vallad – kolmapäeval, 2. oktoobril kell 14.00 Kullamaa Goldenbecki majas (Kullamaa küla)
• Lihula vald – kolmapäeval, 2. oktoobril kell 17.00 Lihula Kultuurimajas (Tallinna mnt 1a, Lihula)
• Risti vald – esmaspäeval, 7. oktoobril kell 18 Risti Põhikoolis (Risti alevik)

Täiendav info Lääne Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna telefonil 472 5616 või e-posti teel: liis.moor@laane.maavalitsus.ee.


******


Teade

Risti Vallavalitsus ootab taotluseid huvihariduse toetuseks
avaldusi 15.septembriks 2013

Toetust võivad taotleda rahvastikuregistri andmetel Risti vallas elavad ning Risti Põhikoolis ja gümnaasiumis õppivad kuni 19 aasta vanused õpilased Eesti Hariduse infosüsteemis registreeritud huvikoolides (muusika- ja kunstikoolid, spordikoolid).


Huvihariduse toetamise kord - http://www.risti.ee/doc.php?id=1004
*****************************************************

Neljapäeval, 29. augustil kell 18.00 toimub Risti Põhikoolis Risti aleviku elanike seas läbiviidud uuringu tulemuste tutvustamine. Tallinna Ülikooli poolt teostatud uuringu eesmärgiks oli kirjeldada Harku-Lihula-Sindi330/110 kV elektriliini rajamise käigus muudetava keskkonna tänast tähendust elanikkonna jaoks ning anda soovitusi parima trassivaliku tegemiseks.
Samuti tutvustatakse Tallinna Tehnikaülikooli poolt koostatud eksperthinnangut „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV õhuliin versus kaabelliin“.
Ootame Teid osalema!


******


Risti valla Risti Teeneteristi kandidaatide esitamine

Risti Vallavalitsus ootab avaldusi valla Risti Teeneteristi kandidaatide esitamisele. Avalduste esitamise tähtaeg on 19.september 2013. Risti Teeneterist on valla kõrgeim autasu, mis antakse tunnustusena füüsilisele isikule, kes oma pikaajalise, silmapaistva, tulemusliku tegevuse ja isikliku eeskujuga on toonud Risti vallale tuntust ja aidanud kaasa valla arengule. Tiitliga käib koos teeneterist, mis on valmistatud hõbedast. Risti valla teeneteristi andmise otsustab vallavolikogu.
Avaldus ettepanekuga peab sisaldama isiku eluloolisi andmeid ning põhjendust, miks isik võiks saada Risti valla teeneteristi.
Avaldused esitada 19.septembriks 2013 Risti Vallavalitsusele postiaadressil Tallinna mnt 4, Risti alevik, Risti vald, Läänemaa 90901 või digiallkirjastatult e-posti teel vv@risti.ee
Avaldusi võivad esitada kõik Risti valla juriidilised ja füüsilised isikud, asutused ja organisatsioonid.

Avalduse vormid on kättesaadavad Risti vallamajas ning kodulehel http://www.risti.ee/index.php?r=blankett

*********************

Lääne-Nigula valla valimiskomisjon

Volikogu valimiseks moodustatud valla valimiskomisjon
Taebla Vallavolikogu 15.04.2013 otsusega nr 137 moodustati Lääne-Nigula valla valimiskomisjon koosseisus Kristi Sadulsepp, Anneli Nõupuu, Heli Randes, Evi Peterson, Marika Kõiv.
Asendusliikmed: Merike Plaas, Nevel Lillemägi.
Valla valimiskomisjoni 15.08.2013.a otsusega nr 1 valiti komisjoni esimeheks Kristi Sadulsepp ja aseesimeheks Anneli Nõupuu.

Valimiskomisjoni asukoht, tööaeg ja kontaktandmed

Valimiskomisjon asub Taebla vallamajas (Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Taebla vald), kabinet 20 (vallasekretär).

Kontakttelefon: 4720303, komisjoni esimees Kristi Sadulsepp
E-post: kristi.sadulsepp@taebla.ee

Ajavahemikus 21. augustist kuni 18. septembrini 2013 töötab valla valimiskomisjon igal esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kella 09.00 kuni 12.00, igal teisipäeval ja neljapäeval kella 14.00 kuni 17.00
10. septembril ja 12. septembril kella 14.00 kuni 18.00-ni.
Alates 19. septembrist töötab valimiskomisjon teisipäeval kella 9.00-12.00 ja neljapäeval kella 15.00-17.00.

Kandideerimisdokumendid

Valimisliidud, erakonnad ja üksikkandidaadid saavad kandideerimisdokumendid aadressilt:
http://www.vvk.ee/kohalikud-valimised-2013/kandideerimisinfo-2013/


**********************************

Õhuliini küsitluse eesmärkidest

Alates 2011. aastast otsivad Harju, Lääne ja Pärnu maavalitsused parimat võimalikku trassi Harku alajaamast Sindi alajaamani kulgevale kõrgepingeliinile. Risti aleviku lähiümbrus on pea 170 km pikkuse trassi üks vaieldamatult keeruliseim lõik, kus kohtuvad nii aleviku elanike, keskkonnakaitsjate kui ka liinivaldaja huvid.

Planeeringu koostamise eesmärgiks ongi kõikide osapoolte huvide võimalikult tasakaalustatud arvestamine. Kõrgepingeliini rajamisega seotud majanduslikud ning keskkonnakaitselised aspektid on tänaseks piisavalt täpselt defineeritud, põhjendatud valikute tegemiseks on vajalik samaväärne informatsioon ka inimeste elukeskkonna kohta. Just sellega Tallinna Ülikooli poolt läbiviidav uuring tegelebki.

Grete Arro Tallinna Ülikoolist selgitab: “Uuringu teema on keeruline, mistõttu kannavad osad esitatud küsimused eelkõige informeerivat rolli – näiteks need, mis puudutavad liinitrassi ehitamise vajalikkust laiemas plaanis. Kindlasti pole nende küsimuste eesmärgiks vastajaid manipuleerida ega ähvardada, vaid aidata probleemi tervikuna paremini silme ees hoida. Meie jaoks on oluline teada saada, mida Risti aleviku elanikud oma elukeskkonnas väärtustavad ja kuidas seda kasutavad. Võrdselt olulised on nii aktiivsed kui ka passiivsed tegevused, näiteks vaadete nautimine.“ Arro möönab, et küsitluse täitmine on üsna keerukas ja aeganõudev: „Tagastamata ei tasuks seda sellegipoolest jätta, täiesti aktsepteeritavad on ka vabas vormis küsitlusele lisatud vastused ning neid võetakse tulemuste kokkupanemisel samamoodi arvesse.“

Uuringu käigus on kerkinud küsimus, miks ei planeerita Risti aleviku lähiümbrusesse maakaabelliini. Priit Jürgenson Elering AS-st selgitab: „Rahvusvahelisele praktikale tuginedes on 330 kV kaabelliini ehitus 10–21 korda kallim samaväärse õhuliini ehitusest, kuna nende ehitus on keerukam ja nõuab väga kalleid seadmeid tekkiva reaktiivvõimsuse kompenseerimiseks. Samuti on kaabli eluiga õhuliini elueast pea poole lühem ning see tähendab amortisatsioonikulu ja teenuse hinna tõusu. Kombineeritud liin on tehniliselt kõige halvem lahendus, kuna summeeruvad õhu- ja kaabelliini negatiivsed omadused.“ Täpsemat infot õhu- ja kaabelliini omadustest saab TTÜ poolt koostud eksperthinnangust, mis asub Lääne Maavalitsuse kodulehel http://laane.maavalitsus.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/d0QX/content/id/5672990.


Tänaseks tekkinud avalik diskussioon on hea alus parima trassivaliku tegemiseks. Küsimustikule vastamine annab võimaluse argumenteeritult selles protsessis osalemiseks.


Lisainfo:


Liis Moor

Lääne Maavalitsus

472 5616, 53053076

target="_blank">liis.moor@laane.maavalitsus.ee


Grete Arro

Tallinna Ülikool

5133217

target="_blank">arro@tlu.ee


Priit Jürgenson

Elering AS

715 1384, 5213153
target="_blank">priit.jurgenson@elering.ee


**********************************

Oluliste sotsiaalvaldkonna uudistega saad tutvuda nüüd ka Risti valla kodulehel. Sotsiaalvaldkonna uudiseid loe siit


******************************

08.05.2013 korraldusega nr 48 lõpetas Risti Vallavalitsus massipiirangu Risti valla teedel kuna maanteede rekonstruktsioone nõrgendavad ilmastikutingimused on möödunud.


*******************************

Hooletus ees, tuletõrjuja taga

Kätte on jõudnud kevad, mis on töökas aeg nii aiapidajatele kui ka tuletõrjujatele, seega pole üleliigne tuletegijatele põhitõdesid korrata.
Igale endast lugupidavale inimesele ei tohiks enam üllatuseks olla tõsiasi, et kuluheina ja roostiku põletamine on keelatud. Arvestades, et kulu põletamise käigus võivad süttida metsad, see on maha põletatud hooneid ja seeläbi hukkunud inimesi, on kahtlemata tegemist igati mõistliku keeluga.
Autojuhtidele tuletaks ikka ja jälle meelde, et suitsukoni kustutamiseks on igas autos olemas suitsutops. „Tänu“ suitsukonide autoaknast väljalennutajatele laiuvad kevadeti sõiduteede ääres mitte sinililleaasad vaid ärapõlenud kuluga mustad väljad.

Ka lõkkele kehtivad nõuded
Kulu süttib tihtipeale ka hooletult tehtud lõkkeasemest. Alla ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel peab lõkkekoht paiknema vähemalt kaheksa meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast, tuleohtlikul ajal vähemalt kümne meetri kaugusel metsast.
Üle ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel peab lõkkekoht paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel mis tahes hoonest või põlevmaterjalide lahtisest hoiukohast, tuleohtlikul ajal vähemalt 20 meetri kaugusel metsast.
Tuleohtliku aja alguse, lõpu ja piirkonna määrab Päästeamet, teavitades avalikkust meedia vahendusel. Samuti on huvilistel võimalik jälgida tuleohu indekseid EMHI kodulehelt http://www.emhi.ee/
Tuleohu vältimiseks:
- puhasta lõkkekoha ümbrus kuivanud taimestikust
- ümbritse lõkkekoht pinnasevalli või kividega
- jälgi tuule suunda (et sädemed ei ohustaks lähedal paiknevaid hooneid) ja kiirust (puude oksad ei liigu tuule käes üldse või liiguvad vähesel määral)
Lõkkekohas peab olema käepärast tulekustutusvahend, lõkke tegija peab arvestama, et tulekustutusvahendiga tagatakse tule kustutamine ja selle leviku piiramine. Lõkkekohas tuleb tagada pidev järelevalve, põlemisjääkidel tuleb lasta täielikult ära põleda, ennem lahkumist vala lõkkekoht veega üle või kata liiva või mullaga. Kui tuli juhtub lõkkeasemest väljuma ja seda ei ole võimalik endal käepäraste vahenditega kustutada, tuleb helistada hädaabi numbrile 112. Samas ei tohi tule taltsutamisel üle hinnata enda võimeid - kui tunned, et ei suuda ise tulele piiri panna, eemaldu ohutusse kaugusesse ja oota ära päästjad. Kindlasti on tuletõrjujatele suureks abiks, kui mõtled välja ja annad neile edasi teabe lähima tulekustutusvee ammutamise kohast.

Väligrilliga rõdul küpsetada ei tohi
Kuna grillseadmeid on väga erinevaid, tuleb nende ohutuks kasutamiseks lähtuda eelkõige tootjapoolsetest juhistest. Üldjuhul on kasutusjuhises määratletud, et tegemist on välistingimustes kasutamiseks mõeldud grillseadmega ja seda tuleb kasutada tasasel pinnal väljaspool siseruume. Sõltuvalt grillseadme tüübist, on ohutusvahemaad hoonest hõõguvatel sütel töötava grillseadme puhul vähemalt kaks meetrit ning lahtise leegiga küttepuid põletava seadme puhul vähemalt viis meetrit. Juhiks tähelepanu tõsiasjale, et ohutusvahemaad tuleb hakata arvestama hoone välisseinast või -piirdest, rõdu on tinglikult hooneosa, seega ei tohi välistingimustesse mõeldud grillseadet rõdul kasutada.
Mõttekas on enne igasugust tule tegemist ohutusnõuete täpsustamiseks helistada päästeala infotelefonile 1524, sealt korratakse helistajale üle põhitõed.
Nagu igal kevadel, nii ka sel korral, teostab Lääne päästekeskus kontrollreide, ohjeldamaks kulupõletamise keelu eirajaid ja hooletuid lõkketegijaid. Küttekoldevälise tule tegemise tuleohutusnõuete rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 800 eurot. Rahatrahvi jutt võib lugejale tunduda küll hirmutavana, kuid eeldame, et enamik lõkketegijaid teeb neid vastavalt ohutusnõuetele, sel juhul tuleb trahvijutt võtta pigem teadmiseks.
Tuleohutut kevadet!

Jaak Jaanso
tuleohutuskontrolli büroo
juhataja

*****************************

TEADE

Risti Vallavalitsus teatab, et vastavalt Risti Vallavalitsuse 10.04.2013 korraldusele nr 34 "Veokite massipiirangu kehtestamine" on alates 11. aprillist 2013 kehtestatud 7 tonni massipiirang veokitele Risti valla kohalikel teedel ja avaliku kasutusega erateedel.

Massipiirang kehtib kuni piirangut kehtetuks tunnistava õigusakti vastuvõtmiseni.

*******************************************************

Teade Soo tn ja Vahtra kinnistu vahelise maa-ala detailplaneeringu töökoosoleku ja esmase eskiislahenduse tutvustuse kohta

26.03.13 toimub Risti vallamajas algusega 15.00 töökoosolek, kus on päevakorras Soo tänava ja Vahtra kinnistu vahelise ala detailplaneeringuga seonduv ning tutvustatkse planeeringu esmast eskiislahendust. Kõik huvilised on oodatud.
Täiendav info detailpaneeringum kohta on kättesaadav Risti valla kodulehel: http://www.risti.ee/index.php?r=xx&p=riigireserv1*****


TEADE


Majandustegevuse registri seaduse kohaselt peab ettevõtja esitama haldusorganile, kellele esitati taotlus registreeringu tegemiseks majandustegevuse registris, iga aasta 15. aprilliks kinnituse registreeringu õigsuse kohta, kui ettevõtja registreerimisest või registreeringu muutmisest on möödunud rohkem kui 3 kuud.

Seega tuleb registreeringu õigsus kinnitada igal aastal ajavahemikus 15. jaanuarist kuni 15. aprillini. Samal aastal enne 15. jaanuari tehtud registreeringu õigsus tuleb samuti kinnitada. Kolme kuu jooksul enne 15. aprilli (st alates 15. jaanuarist) ettevõtja taotlusel tehtud registreeringu muutmisel ei pea registreeringu õigsust enam täiendavalt kinnitama.
Registreering, mille andmeid ei ole kinnitatud, peatatakse 1. mail. Kui ettevõtja esitab kinnituse registreeringu andmete õigsuse kohta, taastatakse registreering viie päeva jooksul alates vastava kinnituse laekumisest. Kinnituse mitteesitamisel kustutakse peatatud registreering 1. novembril.

Asudes kinnitama oma registreeringu õigsust, tuleb kontrollida antud registreeringu andmeid majandustegevuse registri veebilehel http://www.mkm.ee/mtr asuvast majandustegevuse registrist. Kui selgub, et mõningad andmed vajavad muutmist, kasutada registreeringu muutmise vormi (taotluste vormid, vorm 17 ning sellele vastav juhend).

registreeringu õigsuse kinnitamise vorm (vorm 18) või registreeringu muutmise vorm, esitatakse vallavalitsusele posti teel või kohaleviimisega või e-posti teel (digitaalallkirjastatult) e-posti aadressile vv@risti.ee Registreeringu õigsuse kinnitamise vormi ja vormi täitmise juhendi leiate majandustegevuse registri veebilehelt http://mtr.mkm.ee

Äriregistris registreeritud ettevõtjal on võimalus registreeringu õigsust kinnitada ja registreeringu andmeid muuta elektrooniliselt ettevõtjaportaali kaudu: http://x-tee.riik.ee/eit/.

Registreeringu õigsuse kinnitamise ja registreeringu andmete muutmise eest ei tule tasuda riigilõivu!


***********************************

Tutvu Ühinemisläbiräämiste dokumentidega!

http://www.risti.ee/index.php?r=pildialbum

****************************************************

Soovitused Elioni poolt, mida silmas pidada kaevetööde tegemisel

Saabumas on kevad ja kinnistu omanikel ning majavaldajatel tekib taas võimalus alustada töödega oma aias või maavaldustes. Tehakse ehitustöid, kaevatakse kraave, paigaldatakse aiaposte, juuritakse puid või põõsaid jne. Selliste kaevetööde käigus on aegajalt vigastatud sidekaableid, mistõttu on tummaks jäänud telefonid või on kadunud telepilt. Antud olukord põhjustab palju pahameelt nii kaevetööde tegijale kui ka tema naabritele. Naabrid pahandavad erinevate teenuste puudumise pärast ja kaabli lõhkuja peab hüvitama kaabli taastamiskulud ning kahjunõuded.

Selliste olukordade vältimiseks kirjutan siinkohal lahti, mida peaks silmas pidama enne kaevetöödega alustamist.

Võtke ühendust Elioni spetsialistiga ja uurige välja, kus kaablid paiknevad
Paljud kaablid on paigaldatud kinnistutele aastakümneid tagasi ja nende kohta puudub kohalikul omavalitsusel ja maaomanikel täpne informatsioon. Sageli on kinnistu mitmeid kordi omanikke vahetanud ja seonduvad dokumendid kaotsi läinud või jäänud vormistamata.

Kaablite vigastuste vältimiseks soovitan uurida enne töödega alustamist, kas ja kus paiknevad kinnistul Elioni maa-alused kaablid. Kui selgub, et kinnistul leidub sidekaableid ning maaomanik soovib nende asukohta teada saada, siis tuleb kohale kutsuda Elioni järelevalve spetsialist. Esmakordne kaablite asukoha fikseerimine on maaomanikele tasuta.

Igal kinnistu omanikul ja ettevõtjal on võimalik tutvuda sidekaabli (liinirajatise) kaitsevööndis tegutsemise ja lubade taotlemise tingimustega ka Elioni kodulehel www.elion.ee, alajaotuses „Ärikliendid“  „Arendajale“  „Liinirajatiste järelevalve“ (http://arikliendid.elion.ee/arendajale/liinirajatiste-jarelevalve).

Liinirajatiste paiknemise kohta saab oma küsimused edastada Elioni järelevalve spetsialistile e-postiga või telefonitsi. Kontakt: Jaan Kelviste (tel: 50 51 992; e-post: jaan.kelviste@elion.ee)

Seaduslik taust
Liinirajatise kaitsevöönd ulatub maismaal 2 meetrit mõlemale poole kaablit ning liinirajatise kaitsevööndi ulatuses on mitmed tegevused, s.h. mullatööd sügavamal kui 30 cm, seadusega keelatud või lubatud ainult liinirajatise omaniku loal. Seega tuleb liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemiseks taotleda järelevalve spetsialistilt tegutsemisluba. Seda ka juhul, kui liinirajatis asub kodutalu õuealal, sissesõiduteel või läbib erametsi, põlde ja heinamaid (vt. Elektroonilise side seaduse 11.ptk „Liinirajatis“).

Sidekaabli vigastuse korral teavita Elioni
Sidekaabli vigastamise, kahjustamise ohu, varguskatse kahtluse või varguse toimumise korral palun helistada Elioni klienditeeninduse lühinumbril 165.

******************

Teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine ja teemaplaneeringu I eskiisi tutvustamine

Harju, Lääne ja Pärnu maavanemad on algatanud teemaplaneeringu „Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine“ koostamise ja strateegilise keskkonnamõju hindamise (KSH) läbiviimise. Teemaplaneeringu koostamise eesmärgiks on Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV elektriliini trassi asukoha määramine, viimaks olemasolev Harku-Lihula-Sindi 110 kV õhuliini trass vastavusse 330 kV pingeklassiga õhuliini trassi nõuetele. Olemasolev 110 kV elektriliin demonteeritakse ning asemele rajatakse uus 330/110 kV liin, millest tulenevalt laieneb liini kaitsevöönd 50 meetrilt 80 meetrile. Teemaplaneeringuga kaalutakse alternatiivseid trassikoridore. Liin kulgeb Harju maakonnas läbi Harku, Saue, Kernu ja Nissi valdade, Lääne maakonnas läbi Risti, Kullamaa, Martna ja Lihula valdade ning Pärnu maakonnas läbi Koonga, Audru ja Sauga valdade. Planeeringu alaks on 330/110 kV õhuliini toimimiseks ja alajaamadega ühendamiseks vajalik maa-ala.

Lääne maakonnas korraldab planeeringu koostamist Lääne Maavalitsus (Lahe 8, Haapsalu 90503, kontaktisik: Liis Moor, e-post: liis.moor@lmv.ee) ja planeeringu kehtestab Lääne maavanem. Planeeritava elektriliini ehitaja on Elering AS (Kadaka tee 42, 12915, Tallinn, kontaktisik: Priit Jürgenson, e-post: priit.jurgenson@elering.ee). Planeeringut koostab Ramboll Eesti AS (Laki 34, Tallinn 12915, kontaktisik: Mildred Liinat, e-post: mildred.liinat@ramboll.ee). Keskkonnamõju strateegilist hindamist juhib Maves AS (Marja 4d, 10617, Tallinn, kontaktisik: Karl Kupits, e-post: karl@maves.ee). Kõigi maakondade mõju hindamise menetlused on ühendatud.

Käesolevaga on valminud KSH programm ja planeeringu I eskiis. KSH programmis kirjeldatakse mh planeeritava tegevuse eesmärki, mõjutatavat keskkonda ning mida ja millal hindama hakatakse. Mõju hindamise tulemused esitatakse KSH aruandes. KSH läbiviimise tulemusena selgitakse teemaplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju, hinnatakse mõju olulisust ning vajadusel pakutakse välja negatiivse keskkonnamõju vältimise või vähendamise võimalused.

KSH programmi ja teemaplaneeringu I eskiisi avalik väljapanek toimub 25.02.-10.03.2013 teemaplaneeringu veebilehel http://elering.ee/harku-lihula-sindi/

Avaliku väljapaneku lõpuni saab KSH programmile esitada küsimusi, vastuväiteid ja ettepanekuid e-posti aadressil: liis.moor@lmv.ee või karl@maves.ee.

KSH programmi ja teemaplaneeringu I eskiisi avalikud arutelud toimuvad:
• Risti vald – esmaspäeval, 11. märtsil kell 17 Risti Rahvamajas (Risti alevik, Risti vald)
• Martna ja Kullamaa vallad – teisipäeval, 12. märtsil kell 13.00 Martna Vallavalitsuses (Martna küla, Martna vald),
• Lihula vald – kolmapäeval, 20. märtsil kell 17.00 Lihula Kultuurimajas (Tallinna mnt 1a, Lihula, Lihula vald)

Arutelu käigus tutvustatakse teemaplaneeringu I eskiislahendusi ning KSH programmi. Küsimusi, vastuväiteid ja ettepanekuid KSH programmile, teemaplaneeringu lähteülesande ja eskiislahenduste kohta saab esitada ka arutelul.

Kavandataval tegevusel puudub piiriülene oluline mõju.
******


MARIMETSA LOODUSKAITSEALA, MARIMETSA-ÕMMA HOIUALA,
TÕLVA KALJUKOTKA PÜSIELUPAIGA JA ÕMMA METSISE PÜSIELUPAIGA (MARIMETSA-ÕMMA LINNU- JA LOODUSALA)

KAITSEKORRALDUSKAVA AVALIKKUSE KAASAMISE KOOSOLEK

Keskkonnaamet teatab, et on algatanud Marimetsa looduskaitseala, Marimetsa-Õmma hoiuala ning Tõlva kaljukotka püsielupaiga ja Õmma metsise püsielupaiga (Marimetsa-Õmma linnu- ja loodusala) kaitsekorralduskava koostamise. Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse alade eesmärgiks olevaid loodusväärtuseid, nende mõjutegurid ja kaitsemeetmed ning koostatakse tegevuste tabel, kus vajalikud tegevused on määratletud koos tõenäolise läbiviimise ajaga ning maksumusega. Kaitsekorralduskava koostab Pärandkoosluste Kaitse Ühing (PKÜ).

Kaitsekorralduskava koostamisprotsessi raames toimub avalikkuse kaasamise koosolek:

• 7. jaanuaril 2013 kell 14.00 Risti Vallavalitsuse saalis (Tallinna mnt 4, Risti).

Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud.

Info:

Ivar Ojaste
Keskkonnaamet
target="_blank">Ivar.Ojaste@gmail.com
Tel 52 15151

Anni Kurisman
target="_blank">anni.kurisman@keskkonnaamet.ee
Tel 472 4729


***************************************

Teade

Risti Golfiklubi detailplaneeringu ja planeeringule koostatava keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine

Risti Vallavolikogu on 29.11.2012 otsusega nr 21 vastu võtnud ja suunanud avalikustamisele Risti Golfiklubi detailplaneeringu (edaspidi Golfiklubi DP). Koos nimetatud detailplaneeringuga avalikustatakse planeeringule koostatav keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (edaspidi KSH). Golfiklubi DP algataja ja kehtestaja on Risti Vallavolikogu, planeeringu koostamise korraldaja on Risti Vallavalitsus (Tallinna mnt. 4, 90901 Risti; e-post: vv@risti.ee). Detailplaneeringu ja KSH koostaja on OÜ Pärnu Instituut (e-post: parnuinstituut@gmail.com).
Golfiklubi DP eesmärk on kavandada golfiklubi maa-ala (s.h golfiväljakud koos neid teenindavate äripindadega, staadioniga, aerutamiskanaliga, ratsakeskusega) ja klubi tegevust toetavad elamualad. Planeeritav ala (ca 165 ha), asukohaga Rõuma külas (Risti alevikust kirdes) on jagatud 226 krundiks (210 elamu-, 15 äri- ja 1 üldkasutatav krunt - lasteaia rajamiseks) ja määratud ehitusõigused ning olulisemad arhitektuurilised nõuded hoonete ja golfiklubi teenindavate ehitiste rajamiseks. Lisaks on lahendatud kruntide varustamine tehnovõrkudega ja planeeritud juurdepääsud planeeritavale alale ning määratud servituutide seadmise vajadused.
Golfiklubi DP-ga ja KSH-ga saab tutvuda Risti valla kodulehel (www.risti.ee) ja tööajal Risti Vallavalitsuses (aadressil Tallinna mnt. 4, Risti alevik, Risti vald, Läänemaa) alates
27. detsembrist 2012 - 23. jaanuarini 2013. Golfiklubi DP ja KSH kohta saab kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada Risti Vallavalitsusele ning OÜ-le Pärnu Instituut.
Avalik arutelu toimub 04. veebruaril 2013.a. kell 16.00 Risti Vallavalitsuses.

****************


Postkontoris saab sõlmida Eesti Energia lepinguid

Uue aasta alguses avaneb Eesti elektriturg ning tarbijatel tekib võimalus valida elektrimüüja. Et omada elektrilepingut 1. jaanuarist 2013, on otsuse tegemiseks jäänud vaevalt 3 nädalat. Kes pole 10. detsembriks otsust langetanud, jääb üldteenuse kasutajaks, mis ei pruugi olla just kõige soodsam võimalus.

Hetkel on elektri vabaturu toodete ja hindadega Eestis turule tulnud kõik pakkujad. Et langetada kaalutletud otsus, tuleks erinevate pakkumistega tegeleda juba täna. Nõu saamiseks ja otsuse tegemiseks tasub pöörduda kohalikku postkontorisse, kus saab lasta koostada omale Eesti Energia pakkumise või sõlmida Eesti Energia elektrilepingu paketti KINDEL.

Risti postkontor on avatud E, K-R 8.30-12.30; T 8.30-15.30; L-P suletud.

***************************************************

08.detsembril 2012 alates kella 11.00-15.00 on Risti vallamaja ruumides võimalik sõlmida Imatra Elekter AS-ga ostu-müügulepinguid.


*****************************************************


Kutsume teid Piirsalu Rahvamajja teatrietendusele 25. Novembril kell 15.00
SEE teatri etendus "Limonaadi Ets" (üks vaatus), farss väikelinnas
Käsikiri Enn Vetemaa ja Erki Aule; lavastaja Erki Aule
Mängivad: Gerda Raidla, Marika Matvei, Meeli Piirikivi, Indrek Pangsepp, Andres Urb, Vello Nõupuu ja "laulev miilits" Allar-Ago Jürise

Enne etendust 30 min ja peale etendust 1 tund on avatud heategevuslik külakohvik - et juttu jätkuks kauemaks!

PÄÄSE 4 €; lastele 2 € (etendus on pigem täiskasvanutele).

Levitage palun teadet ka sõpradele- tuttavatele!

Kontakt Lea Lai 56917271

*****************************************

Seoses elektrituru avanemisega on inimestel tekkinud rohkelt vastuseta küsimusi. Et pisutki infovälja korrastada ja tarbijate hirme vähendada, korraldab Risti Vallavalitsus koostöös Imatra Elekter AS-ga infotunnid:
Piirsalu rahvamajas - 19.11.2012 kell 16:30-17:20
Risti kultuurimajas - 19.11.2012 kell 17:30-18:30

Juttu tuleb turu avamise üldistest põhimõtetest, vastatakse küsimustele ja tutvustatakse konkreetseid pakette.

*****************************************************

Soo tn ja Vahtra kinnistu vahelise maa-ala detailplaneering
Risti Vallavalitsus kuulutab riigihangete seaduse § 18² alusel välja lihthanke detailplaneeringu koostaja leidmiseks.
Hanketeade on avaldatud riigihangete registris viitenumbriga 138142
Hankedokumente väljastatakse elektronposti teel, suunatud pakkumine. Pakkumised tuleb esitada elektroonselt e-postile vv@risti.ee hiljemalt 23.11.2012.a.kell 13.00
Hankelepingu kavandatav alguskuupäev: 01.12.2012
Hankelepingus kavandatav lõppkuupäev: 01.10.2013
Hankelepingu sõlmimise kriteeriumid: majanduslikult soodsaim pakkumus
Täiendav info Risti valla kodulehel: http://www.risti.ee/index.php?r=xx&p=riigireserv1


*****'

RISTI RAHVASELTS

kutsub kodukandi rahvast osalema fotokonkursil

„SIIN ME ELAME“

Konkursile ootame pilte ja pildiseeriaid, mis koosnevad kuni 5-st pildist. Töid võetakse vastu Risti Rahvaseltsi Käsitöömajas
01.oktoobrist 2012 kuni 10.novembrini 2012.
Käsitöömaja on avatud N ja R 12.00 – 15.30

Kõikidest piltidest seatakse novembrikuus üles fotonäitus. Parimad pildid pälvivad preemia, hindajateks on þürii ja publik.

Konkursi tingimused:
1) Iga osaleja võib esitada kuni 5 üksikpilti ja/või 2 pildiseeriat
2) Pildid esitatakse nii paberil kui ka digitaalselt
3) Pildid ja andmed osaleja kohta esitatakse eraldi kinnistes ümbrikutes
4) Osaleja loobub autoriõigustest konkursile esitatud piltidele ja Risti Rahvaselts võib konkursile laekunud pilte kasutada edaspidi oma äranägemise järgi oma väljaannetes, trükistes, näitustel jms. viidates pildi juures autori nimele


Vaata jooksvat infot meie kodulehel internetis : rahvaselts.risti.ee
*******************
Alates 01.10.2012 on Risti Vallavalitsuse koosseisus ehitusnõunik
Triinu Pärn-Nuust, vastuvõtt kaks korda kuus esmaspäeviti.
E-post : triinu@risti.ee

***********************

02.10.2012 .a. toimub erametsanduse nõupäev Piirsalu rahvamajas kell 15.00-19.00

Teemad:

Euroopa Liidu metsandustoetused

Siseriiklikud toetused

Lektorid: konsulent Silvi Tarang ja konsulent Malle Järve


Korraldaja:Läänemaa erametsanduse tugiisik Sven Köster

Euroopa Liidu metsandustoetuste vastuvõtt on avatud 02-16.10.2012

Vaata ka www.eramets.ee

********************************

Läänemaa erametsanduse tugiisik Sven Köster võtab vastu Läänemaa erametsaomanikke 2012. aastal Risti vallas asuvas kontoris

aadressil Tallinna mnt 4. (Risti vallamaja) igal teisipäeval kell 10-13. Muul ajal vajalik eelnev registreerimine tel. 56694989

Info enniste@hot.ee


***************

Ettemakstud jäätmekott


AS Veolia Keskkonnateenused pakub oma klientidele uut lahendust kehvade teeoludega jäätmetekkekohtadele ettemakstud jäätmekoti näol.

Ettemakstud 140 liitrine jäätmekott on mõeldud elanikele, kellel on probleeme tekkinud jäätmete üleandmisega jäätmeveoautole (juurdepääsu probleemid) ja kellele on antud eelneval perioodil vabastus seoses jäätmeveoki ligipääsu puudumisega kinnistule.

Jäätmevaldajale müüakse tema aasta tühjenduskordade arv jäätmekotte korraga. Ettemakstud jäätmekoti kasutajad sõlmivad AS-ga Veolia Keskkonnateenused tavapärase jäätmeveoteenuse osutamise lepingu lisa, milles märgitakse konteineri liigiks ettemakstud jäätmekott, lepitakse kokku kottide arv, üleandmise koht ja veograafik.

Jäätmevaldaja viib ettemakstud jäätmekoti lähimasse jäätmete üleandmiskohta (lepingu lisas märgitu). Jäätmekoti üleandmiseks tuleks jäätmevaldajal kotile kirjutada oma lepingu number või kinnistu nimi.

Koti värv on punane ning see on märgistatud vastavate kirjadega. Erinevus tavalise jäätmekoti lepinguga võrreldes seisneb selles, et jäätmete veohind sisaldub koti hinnas. Seega on see mugav ning muretu teenus, millele ei järgne arvet.

Ühe ettemakstud koti hind on 0,27€ +20% käibemaks. Lisandub 140 liitrise jäätmemahuti jäätmeveo hind konkreetses veopiirkonnas.

Ettemakstud jäätmekotti on võimalik tellida ja lepinguid sõlmida AS Veolia Keskkonnateenused klienditeeninduse telefoninumbritel, e-postiga või klienditeeninduspunktides.


Allikas AS Veolia Keskkonnateenused

******************************

Risti valla 20. sünnipäeva leht

http://www.risti.ee/doc.php?id=810*******************************

Perearsti vastuvõtt:
E,K, R 8.00-13.00
T 14.00-18.00
N Koluveres, õde teenindab
* * * * *

Goldent Hambahooldus OÜ Risti filiaal

Asukoht: Risti, Eha tn.2, (hooldekodu maja, perearsti kõrval)

Info ja registreerimine: gsm 5128429 (tööpäeviti)

Kabinet avatud: teisipäeviti ja kolmapäeviti 10.00-17.00

Koduleht: www.goldent.ee

P.S. Lahtiolekuaegade muudatustest ja muust olulisest infost anname
teada meie kodulehel!

------------------------
Vallavalitsuse telefoninumbrid
473 5050 vallasekretär
473 5051 fax
473 5052 sotsiaalnõunik
473 5053 pearaamatupidaja
473 5054 raamatupidaja
473 5055 ehitus-kommunaalnõunik
473 5056 maanõunik
473 5057 vallavanem[b][suurus=18][/suurus][b][b][u][b][b]

DOKUMENDID
Jäätmejaama hinnad eraisikule 126 KB 07.06.2010
Jäätmejaama hinnad ettevõtetele 127 KB 07.06.2010
aip ja wifi 97 KB 30.06.2009
Läänemaa ühtse jäätmekava 2009-2015 eelnõu 144 KB 01.04.2009
Rakser Marimetsa Kapp 2007 Piirsalu militaarkrossi protokoll 12.05.2007 24 KB 16.05.2007
Detailplaneerigu eskiislahendus Lihula mt 11, 13, Rosna 596 KB 13.03.2009
kinnisvara säästev majandamine-vallavanema ettekanne 224 KB 25.10.2007
hajaasustuse elekter 41 KB 20.01.2009
Hajaasustuse veeprogramm 37 KB 12.08.2008
Ragn-Sellsi 2009 hinnakiri 23 KB 01.12.2008
Lihula mnt 11, 13, Rosna KSH 1157 KB 20.10.2008
Bodypump 33 KB 06.02.2012
Korraldatud jäätmevedu 33 KB 05.11.2009
Ralli 211 KB 13.08.2010
ralli 2010 119 KB 16.08.2010
Refleksoloogia 29 KB 06.02.2012
Tuuleenergeetika teemaplaneering 6955 KB 22.10.2010
Tuuleenergeetika tsoneeringukaart 6913 KB 22.10.2010
Naistekas 26 KB 06.02.2012
Toitumisuuring 48 KB 25.01.2011
RISTI-RÄSTI LÄBI RISTI 4905 KB 29.07.2011
Risti-rästi läbi Risti 4905 KB 04.08.2011
Bussijaama kavand 238 KB 24.08.2011
Jooga 26 KB 06.02.2012
Teejoomine 24 KB 07.02.2012
Lääne-Nigula Teabeleht 1 767 KB 11.11.2013
Huvihariduse toetamise kord 57 KB 29.08.2013

LINGID